HoW_About_Devider_Stripes

/ Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HAUS of WAUS

KvK: 58207473­­

 

Artikel 1. Definities

1.1 Haus of Waus: het bedrijf Haus of Waus, gevestigd te Amersfoort  aan heliumweg 40, 3812RE Amersfoort

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Haus of Waus aangaat.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Haus of Waus.

1.4 Diensten en producties: de door Haus of Waus aan de Opdrachtgever geleverde diensten en producties, op basis van de Algemene Voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Diensten en producties van Haus of Waus.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Haus of Waus geleverde Diensten en/of producties, tenzij in onderlinge overeenstemming hiervan is afgeweken. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn bij een Overeenkomst niet van toepassing.

2.2 Haus of Waus is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes van Haus of Waus zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

3.2 De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3.3 De door Haus of Waus opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Haus of Waus is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.4 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Haus of Waus daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Haus of Waus anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Haus of Waus niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Haus of Waus van een mondelinge of schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verstrekt Haus of Waus tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Haus of Waus voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Haus of Waus het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Haus of Waus verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Haus of Waus, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.

5.2 De Opdrachtgever dient de betaling te laten geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door Haus of Waus aangewezen bank- of girorekening, uiterlijk eenentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening van Haus of Waus als de dag van betaling. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

5.3 Haus of Waus zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

5.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

5.5 Indien zich een geval als in artikel 5.4 voordoet, heeft Haus of Waus het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen van Haus of Waus jegens de Opdrachtgever op te schorten.

5.6 Tevens is Haus of Waus in een geval als onder artikel 5.4 en artikel 5.5, gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met vier procent (4%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Haus of Waus is ontvangen. De Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Haus of Waus moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen. 

5.7 Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de aflevering van de Diensten en/of producties een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Haus of Waus gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 

5.8 Haus of Waus kan de vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze van Haus of Waus.

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 De Overeenkomst tussen Haus of Waus en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Haus of Waus is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Haus of Waus en/of indien de Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

6.3 Haus of Waus heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 7. Annulering

7.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt Haus of Waus zich het recht voor nakoming te eisen. Indien Haus of Waus een annulering accepteert, is Haus of Waus gerechtigd aan de Opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de Overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Haus of Waus geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, et cetera, blijven eigendom van Haus of Waus totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Haus of Waus gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

8.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Haus of Waus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

​8.3 Haus of Waus zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, AI, AFX of C4D) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Haus of Waus gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Haus of Waus zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Haus of Waus niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Haus of Waus zich de rechten en bevoegdheden voor die Haus of Waus toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2 Alle door Haus of Waus verstrekte stukken, zoals storyboards, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, animaties, opnames, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Haus of Waus verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Haus of Waus openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.3 Haus of Waus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Verplichtingen van Haus of Waus

11.1 Haus of Waus zal zorg dragen voor de levering van de Diensten en/of producties met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.

11.2 Haus of Waus behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten en/of producties aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.

11.3 De Diensten en/of producties worden door Haus of Waus geleverd zonder enige garanties ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, deugdelijkheid en geschiktheid.

11.4 De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Haus of Waus behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is de Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de Opdrachtgever

12.1 De Opdrachtgever zal de Diensten en/of producties met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst afnemen.

12.2 De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten en/of producties op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen schriftelijk te melden aan Haus of Waus.

12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten en/of producties te gebruiken die in strijd zijn met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

12.4 Het is de Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten en/of producties te gebruiken voor: a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, 

b. het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, 

c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, d. het aanleveren van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Haus of Waus aangeboden Diensten en/of producties, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden, e. het aannemen van een valse identiteit,

d. het beperken van derden in de mogelijkheid de door Haus of Waus aangeboden Diensten en/of producties te gebruiken.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Haus of Waus kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met Haus of Waus, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door Haus of Waus. 

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten en/of producties is Haus of Waus slechts voor vervangende schadevergoeding aansprakelijk, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

13.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Haus of Waus meldt.

13.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Haus of Waus op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.  13.5 De Opdrachtgever vrijwaart Haus of Waus voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten en/of producties van Haus of Waus.

13.5 De aansprakelijkheid van Haus of Waus is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.

13.6 In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Haus of Waus onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

14.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen bij Haus of Waus of dat van haar leveranciers.

14.3 Haus of Waus is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Haus of Waus is dan niet gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

14.4 Indien Haus of Waus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op alle door Haus of Waus gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met Haus of Waus gesloten Overeenkomst worden, indien tussen Haus of Waus en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van de Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Haus of Waus en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.